Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik på Horsens Gymnasium Generel indledning

Horsens Gymnasium er daglig arbejdsplads for ca. 600 mennesker, hvor alle har ret til et velfungerende og behageligt studie- og arbejdsmiljø, ligesom alle har pligt til at bidrage til det. Vi er nemlig alle afhængige af hinanden.

Horsens Gymnasium ønsker at sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt, så elevernes uddannelsesforløb præges af en så stor personlig udvikling og et så godt fagligt udbytte som muligt – inden for rammerne af et velfungerende fællesskab.

Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Horsens Gymnasium vil arbejde for, at eleverne har et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Horsens Gymnasium vil i samarbejde med Horsens og Hedensted Kommuner sikre, at elever, der har behov for hjælp i forbindelse med et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol eller andre rusmidler, får tilbud om hjælp på den bedst mulige måde.

Horsens Gymnasium samarbejder med alle ungdomsuddannelser i Horsens om en fælles rusmiddelpolitik.

Overordnede regler

Det er uforeneligt med skolegangen på Horsens Gymnasium at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Det samme gælder i skolens umiddelbare nærhed, hvor din adfærd kan identificeres med skolen.

Reglerne gælder også uden for skolen ved arrangementer eller aktiviteter med tilknytning til skolen.

Skolens ledelse dispenserer i særlige tilfælde fra forbuddet og tillader, at du drikker moderate mængder af alkohol inden for skolens bygninger, hvor der holdes opsyn. Det sker som udgangspunkt i forbindelse med fester og fredagscaféer på skolen. Du må stadig ikke drikke alkohol på skolens område i øvrigt.

Det er i alle skolerelaterede sammenhænge strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage stoffer/illegale rusmidler.

Overtrædelse af reglerne medfører omgående bortvisning fra undervisningen/skolen. På ekskursioner og studierejser kan det medføre hjemsendelse for egen regning (jf. skolens studie- og ordensregler).

Regler i forbindelse med undervisning

Regler i forbindelse med ekskursioner, studierejser og andre skoleaktiviteter uden for skolens område

Du og din klasse er på ekskursionen/studierejsen repræsentanter for Horsens Gymnasium. Det betyder, at skolen forventer, at du overholder almindelige regler for god opførsel og udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden – både af hensyn til gruppen som helhed og til de mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed.

Du må ikke medbringe, købe eller indtage alkohol under ud- og hjemrejsen eller under det faglige program – og må i øvrigt kun indtage alkohol med omtanke, således at nærværende regler overholdes. Ved nogle rejser og arrangementer kan der være totalt alkoholforbud på hele turen.

Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage stoffer/illegale rusmidler.

Regler i forbindelse med caféer og elevfester på skolen

Skolens elever og medarbejdere har fælles ansvar for at skabe gode og trygge rammer for caféer og elevfester, så disse bidrager til et godt socialt miljø.

Ved caféer og elevfester vil der være adgangskontrol og medarbejdere til stede for at sikre trygge og hyggelige rammer.

Du kan købe sodavand, øl med en alkoholprocent på max. 5 % eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent. Du må ikke medbringe egne drikkevarer.

I særlige tilfælde, f.eks. til gallafesten i 3.g, kan du købe bordvin.

I forbindelse med elevfester og caféer vil der være områder og aktiviteter, hvor deltagere, der ikke drikker alkohol, kan hygge sig sammen.

Hvis de festansvarlige vurderer, at du er stærkt beruset eller på anden måde påvirket, kan du ikke købe alkohol, og du kan efter omstændighederne blive bortvist. På tilsvarende grundlag vil du blive afvist ved indgangen, hvis du fremtræder som stærkt påvirket.

Du møder til al undervisning upåvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Dette gælder på hele skolens område, men også hvis undervisningen foregår uden for skolens område, f.eks. i følgende situationer: idrætsdage, introture, endagsekskursioner, faglige arrangementer på studieture samt sidste skoledag.

Du medbringer ikke alkohol eller andre rusmidler af nogen art til undervisning.

Skolen vil i disse tilfælde kontakte nogen, der kan tage sig af dig, så du ikke forlader skolen alene. Er du under 18 år, kontaktes dine forældre, som bliver bedt om at hente dig.

Stoffer/illegale rusmidler

Horsens Gymnasium har nultolerance over for illegale rusmidler. Hvis du er påvirket af eller i besiddelse af illegale rusmidler inden for skolens område, vil det medføre en sanktion, f.eks. bortvisning (jf. skolens studie- og ordensregler). Salg af stoffer/illegale rusmidler vil som hovedregel medføre politianmeldelse.

På studierejser og ekskursioner vil du i disse tilfælde normalt blive sendt hjem for egen regning.

I specielle tilfælde kan skolen, for at overholde lovgivningen om hash og andre stoffer/illegale

rusmidler, iværksætte forskellige tiltag som f.eks. tests og vagtværn med narkohunde.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler

Alle medarbejderne på Horsens Gymnasium er forpligtet til at være opmærksomme på eventuelle tegn på et problematisk forbrug. Skolens ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at reagere professionelt ved bekymring og giver den enkelte medarbejder tydelige og konkrete handlemuligheder.

Hvis du har brug for hjælp til at bryde et uønsket forbrug af alkohol eller andre rusmidler, vil skolen, i samarbejde med Horsens og Hedensted Kommuner, tilbyde dig støtte hertil.

Du vil blive informeret om støtte- og behandlingsmuligheder, bl.a. på fællessamlinger. Du og dine forældre kan også finde information om støtte- og behandlingsmuligheder på skolens hjemmeside.

Du kan selv søge vejledning om hjælpemuligheder ved at henvende dig til din studievejleder, teamlærer eller Ungekontakten, som er på skolen med faste mellemrum. Hvis du er bekymret for, om en af dine kammerater har et problematisk forbrug af rusmidler, beder skolen dig om at kontakte en lærer, studievejleder, Ungekontakten eller skolens ledelse.

Horsens Gymnasium vil forsøge at fastholde dig i uddannelsesforløbet, selv om du måske har et problematisk forbrug af rusmidler. Det er en forudsætning, at skolen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for dig og din samlede situation og samtidig ikke modarbejder et godt studiemiljø på skolen. Det er også et krav, at du viser motivation for forandring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

Hvis skolen vurderer, at du bruger hash eller andre illegale rusmidler, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder, så I sammen kan vurdere dit uddannelsesforløb og sikre, at du får professionel hjælp fra Horsens Kommune eller hjemkommunen.

Studievejlederen har tavshedspligt, men vil, hvis du er under 18 år, forsøge i samråd med dig hurtigst muligt at inddrage dine forældre. Hvis du ønsker det, vil du få støtte til at kontakte U- turn i Horsens Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen.

Er du over 18 år, tilbydes du støtte til at kontakte CSU i Horsens Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen. (Se også oplysninger om disse tilbud på sidste side.)

Forebyggelse og information

Når du starter på Horsens Gymnasium, vil du og dine forældre blive orienteret om rammerne i skolens rusmiddelpolitik.

For at sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, arrangerer skolen oplysende oplæg for nye elever. Problemstillingen tages også op i undervisningen.

Skolen accepterer ikke, at der ophænges reklamer eller på anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolen. Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.

Horsens Gymnasium indgår sammen med de øvrige ungdomsuddannelser i Horsens Kommune i et samarbejde med SSP og CSU/U-turn omkring forebyggelsestiltag for elever og medarbejdere. I denne forbindelse vil medarbejderne løbende blive opkvalificeret på viden om rusmidler, tegn på problematisk forbrug samt støttemuligheder/tilbud.

I perioder kan Ungekontakten, CSU, U-turn eller andre relevante kommunale medarbejdere have faste træffetider på skolen med henblik på anonym rådgivning.

 

Her kan du søge rådgivning

Ungekontakten:

Anonym rådgivning til unge på ungdomsuddannelse.

Træffes regelmæssigt på Horsens Gymnasium, se INFO-skærm eller spørg på kontoret. Medarbejdere fra U-turn, CSU, Street Team og SSP.

U-turn: Tlf. 2773 1237 eller 3010 9189/ 3056 4083 / 2910 6176 Rådgivning for unge under 18 år.

CSU: Tlf. 7629 1497 eller 3056 3763 Rådgivning for personer over 18 år.

Street Team: Tlf. 7629 1528

Kommer undertiden, når der er elevfest.