Værdier, pædagogisk udgangspunkt og overordnede mål

Værdier

 • Stærkt og forpligtende fællesskab

På Horsens Gymnasium løfter vi i flok.

Fællesskabet væves sammen af elever, lærere og ansatte.  Man bidrager – og får ligeså meget tilbage.  Et korthus har brug for mange kort i konstruktionen for ikke at kollapse –  ethvert individ i skolens fællesskab spiller sin vigtige rolle for sammenhængen på skolen.  Det giver liv i dagligdagen og respekt for den uddannelse, vi er en del af – sammen.

 • Ser den enkelte

På Horsens Gymnasium bliver du aldrig bare et nummer i rækken.

Vi er klar over, at man kan lære på mange forskellige måder og i varierende tempo.  Vi anerkender forskellige evner, styrker og personligheder. Hvad end der er behov for talentudvikling, særlig vejledning eller faglige ekstratilbud, finder Horsens Gymnasium frem til, hvad den enkelte har brug for og hjælper med at komme i mål.

 • Skaber trædesten og ambitioner

På Horsens Gymnasium åbnes nye døre til fremtiden.

Gennem faglig og social dannelse arbejder vi efter målet om, at enhver elev skal blive så dygtig som mulig. Evaluering, samtale og feedback hjælper med til at opbygge et fundament, der danner grobund for dine valg i livet.  Nysgerrighed vækkes, – viden udveksles og indsigt skabes. Horsens Gymnasium lægger trædesten, så man kan dygtiggøre sig til høje faglige mål.

 • Sætter hinanden i bevægelse:

På Horsens Gymnasium bliver eleverne rustet til et liv i en globaliseret verden i konstant forandring og bevægelse.  Vi tager nysgerrigt ud i omverdenen.  Det ukendte udforskes på studieture og ekskursioner til nær og fjern, samtidig med at andre verdener bliver inviteret inden for skolens mure.  Som elev på vores gymnasium flytter man sig mentalt. Som en dominoeffekt, der sætter gang i udviklingen af et inspirerende og forandrende studiemiljø.

 • Bryder grænser:

På Horsens Gymnasium udvides dine fysiske og mentale grænser. Vi samarbejder med virksomheder, organisationer og eksperimenterer konstant med nye undervisningsmuligheder. Derved får du rige muligheder for at udfordre sine egne grænser, hvad end de er sociale, faglige eller personlige.

Fagene på gymnasiet er det solide fundament. Men de står ikke stille hver for sig. Med tæt samarbejde forsøger vi at skabe perspektiv. Vi støtter modet hos den enkelte til at udforske livets veje gennem ”foranderlige landskaber”.

Pædagogisk udgangspunkt

Horsens Gymnasiums pædagogiske udgangspunkt er karakteriseret ved (2005):

 •     Professionelle pædagogiske overvejelser – fordi undervisning og læring både skal tilgodese helheden og den enkelte elevs særlige behov
 •     Elevindflydelse – fordi det skaber medansvar for undervisningen
 •     Teamsamarbejde – fordi samarbejde giver bedre læringsresultater
 •     Systematisk progression – fordi studiekompetence udvikles gennem voksende faglige og menneskelige krav
 •     Varierede arbejdsformer – fordi arbejdsformen skal tilpasses de faglige mål
 •     Projektarbejde på tværs af fag – fordi det udvikler evnen til at formulere og bearbejde komplicerede faglige problemstillinger
 •     Pædagogisk ledelse – fordi udvikling af studiekompetence og dannelse forudsætter fælles forståelse mellem lærere og ledelse
 •     Studie- og ordensregler med vægt på personligt ansvar og selvstændighed – fordi disse egenskaber udvikler studiekompetence

Overordnede mål

Horsens Gymnasiums overordnede mål er karakteriseret ved:

De overordnede mål tager udgangspunkt i gymnasiebekendtgørelsen, gymnasiets almendannende værdier og det pædagogiske udgangspunkt:

Det er målet for Horsens Gymnasium at kvalificere og inspirere eleverne til videregående uddannelse gennem højt kvalificeret undervisning med faglig bredde og dybde. Eleverne skal gennem gymnasietiden forberedes til livet som (verdens)borgere i et globaliseret demokratisk samfund gennem indflydelse, udfordringer og fællesskabsfølelse.

Det er vigtigt for gymnasiet

 • at elevernes naturvidenskabelige interesser stimuleres
 • at elevernes sproglige interesser stimuleres
 • at eleverne motiveres til at anlægge samfundsfaglige og internationale perspektiver i deres uddannelse
 • at eleverne og medarbejderne udnytter deres individuelle potentialer
 • at der skabes et dynamisk studiemiljø med plads til forskellighed og personlig udfoldelse
 • at udvikle kreative fag på gymnasiet

MÅL og STRATEGI for HORSENS GYMNASIUM

Horsens Gymnasium er et mellemstort almendannende gymnasium med 6 klasser på hver af gymnasiets tre årgange. Det er et gymnasium for elever fra både Hedensted og Horsens Kommune. Med et levende og udfordrende studiemiljø danner Horsens Gymnasium hver dag rammen om ca. 450 gymnasielevers faglige fordybelse og personlige udvikling. De mange elever giver gode muligheder for at udbyde de valgfag og studieretninger eleverne gerne vil have og samtidig er gymnasiet ikke større end, at der er plads til tætte relationer mellem lærerne og eleverne og eleverne indbyrdes.

Forventninger

Elevernes aktive deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter, der tilbydes på gymnasiet er vigtig for både deres og gymnasiets udvikling. Gymnasiet har derfor høje forventninger til eleverne:

–     Forventninger om faglig nysgerrighed, faglig fordybelse og hårdt arbejde.

–     Forventninger om engagement og aktiv deltagelse i elevrådsarbejde, frisport, musical eller andre af gymnasiets aktiviteter, der skaber gode kammerater, personlig udvikling og glæde ved at uddanne sig

–     Forventninger om kritisk stillingtagen og deltagelse, der udvikler både den enkelte og undervisningen på Horsens Gymnasium.

Undervisningen

Undervisningen på Horsens Gymnasium er bygget op, så vejen til videregående uddannelse går over en gymnasietid med rige muligheder for faglig fordybelse, nye venskaber og personlig udvikling.

Undervisningen hviler på fire solide søjler:

–     de naturvidenskabelige fag

–     de samfundsvidenskabelige fag

–     sprogfagene og de andre humanistiske fag

–     de kreative fag

Sammen udgør de fire områder et stærkt firkløver, der giver eleverne mulighed for eksempelvis: at kombinere ny viden og forskning i biokemi med idræt, boglig fordybelse og aktiv deltagelse i kreative fag, at dygtiggøre sig sprogligt og tage på studieture til europæiske storbyer og kulturer, at arbejde med matematisk logik og græsk filosofi, laboratorieeksperimenter og indsamling af data i naturen, at arbejde med avanceret udstyr og de nyeste forfattere, at deltage i udvekslingsbesøg og arbejde med europæisk historie.

Horsens Gymnasium betragter de fire faglige traditioner i firkløveret som et frugtbart udgangspunkt for at vælge den studieretning, der passer til den enkelte elevs faglige interesser og ønsker om videregående uddannelse.