Grundlæggende reskaber

Udforskende skrivning er kendetegnet ved følgende:

 • Du skriver for at lære noget fagligt
 • Du skriver for dig selv og til dig selv
 • Du skriver for at skabe og/eller strukturere tanker og idéer
 • Der er ingen krav til produktformen

Eksempler på udforskende skriveteknikker er fx:

Hurtigskrivning

Når du skriver hurtigskrivning, skriver du “frit fra leveren” i et på forhånd bestemt tidsrum om et på forhånd bestemt emne.

Du må ikke stoppe skrivningen undervejs for at tænke o.lign. Du må med andre ord ikke tillade dig selv at revidere og planlægge undervejs i hurtigskrivningen. Dette skal sikre, at du “slukker” for dine kritiske sanser, så dine tanker kan flyde frit og kreativt under din skrivning. Dermed skabes mulighed for at generere en stor mængde stof til videre bearbejdning. Det er tanken, at du skal “bruge skrift som redskab til tænkning”.

Selve hurtigskrivningen

Når du skriver hurtigskrivning, kan du med fordel overholde følgende “regler”:

 • Skriv sammenhængende tekst (skriv fx ikke i punktform)
 • Skriv uden at tænke nærmere over, hvad du skriver
 • Undlad at gå tilbage og rette/revidere
 • Fortsæt med at skrive, selvom du løber tør for idéer til emnet. Du kan fx skrive om, at du ikke synes, du kan finde mere at skrive – indtil du pludselig kommer i tanker om noget
 • Skriv på computer (gerne med slukket skærm)

Refleksionsskrivning

Når du skriver refleksionsskrivning anvender du skrivning som et redskab til at reflektere over et givet emne.

Refleksionssskrivning kan fx bruges til:

 • Forforståelsesskrivning
 • Hvor du skriver om din forforståelse om et givet – endnu ikke behandlet – emne
 • FIF opgaver (Forudsig, Iagttag, Forklar)

  Hvor du inden et eksperiment skriver om, hvad du forventer at iagttage
  Efter eksperimentet, skriver du om, hvordan du kan forklare det iagttagede

 • Refleksion over egen læring

Brainstorming

Når du laver brainstorming, drejer det sig om at generere så mange tanker og associationer som muligt i forhold til et givet emne indenfor et givet tidsrum. Man kan således opfatte brainstorming som en teknik til at generere stof og ideer.

Selve Brainstormen

Du starter med at skrive dit emne øverst på et stykke blankt papir. Herefter skriver du i stikordsform (ukritisk) alle de tanker og associationer, der kommer til dig. Du vil ofte opleve en “lavine” af associationer, når du først kommer i gang – en association medfører en anden association osv.

Under selve brainstormen er det vigtigt, at du er ukritisk og skriver i stikordsform. Du kan være kritisk, når du efterfølgende vurderer de fremkomne tanker og associationer.

Hvis man efter en brainstorm ønsker at strukturere produktet, kan man med fordel anvende mindmapping.

Brainstorming kan laves individuelt eller i større eller mindre grupper.

Brainstorming kan anvendes som optakt til del og stjæl.

Et eksempel på produktet af en brainstorm om syrer og baser kan ses her:

Mindmap

Du starter med at skrive dit emne i en cirkel midt på et stykke blankt papir. Herefter skriver du dine umiddelbare associationer i nye cirkler rundt om cirklen med dit emne. Du skal forbinde de nye cirkler med emnecirklen via pile/streger. Herefter arbejder du dig på samme måde videre ud fra de nye cirkler. På denne måde opbygger du et netværk af associationer med indbyrdes sammenhænge.

Når du bruger mindmapping som “stofgenereringsteknik”, er det vigtigt, at du ikke er for kritisk i forhold til, hvad du medtager i din mindmap.

Alternativt til papir findes der specialiserede computerprogrammer til mindmapping, der opererer ud fra samme princip – se fx eksemplet nedenfor.

Mindmapping kan laves individuelt eller i grupper.

Mindmapping er desuden anvendeligt som redskab til notatskrivning og til strukturering af allerede kendt stof.

Et eksempel på en mindmap om syrer og baser kan ses her:

Del og stjæl

Når du arbejder med “del og stjæl”, gør du det altid sammen med andre. Formålet er at indsamle viden og få nye idéer.

Du kan fx arbejde efter følgende opskrift:

 1. Alle deltagere har et ark papir med 2 kolonner (1 kolonne til egne ideer og 1 kolonne til stjålne ideer)
 2. Der brainstormes individuelt eller i grupper ud fra et givet emne
 3. Deltagerne går “på besøg” hos hinanden. Under et besøg fremlægger begge parter sine egne idéer og vælger hver især en idé, de vil “stjæle” fra den anden.

Efter et antal besøgsrunder har alle fået ekstra input til emnet i forhold til deres egen brainstorm.

Displays

Displays handler om at tegne opgavens/emnets centrale indhold i oversigtsform. Dette kan give et godt overblik over opgavens/emnets centrale dele og være med til at skærpe dit blik på sammenhængen mellem de enkelte dele.

Når du laver displays, kan du fx:

 • Tegne en figur med kasser forbundet med stikord
 • Anvende tidslinier
 • Lave forskellige typer af diagrammer
 • Lave grafiske illustrationer (fx i et koordinatsystem)

Displays som grafisk oversigt over en opgave er nært beslægtet med mindmapping.

Materiale

Eksempler på Displays