Kompetenceplan

Efter grundforløbet

Almene kompetencer:

 1. Kan tilegne sig viden alene og i samarbejde med andre.
 2. Kan præsentere faglig viden for andre.
 3. Kan skelne mellem forskellige niveauer for viden.

Personlige kompetencer:

 1. Kan planlægge sit hjemmearbejde inden for de aftalte tidsfrister.
 2. Kan deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen.
 3. Kan udvise ansvarsfølelse over for fællesskabet.
 4. Kan vise respekt for andre i forskellige læringssituationer.

Efter 2.g

Almene kompetencer:

 1. Kan undre sig og stille spørgsmål med bevidsthed om forskellige taksonomiske niveauer: fx redegørelse, undersøgelse, analyse, vurdering, diskussion og perspektivering.
 2. Kan formulere faglige problemstillinger.
 3. Kan både mundtligt og skriftligt strukturere og formidle et fagligt stof med bevidsthed om kommunikationssituationen.
 4. Kan beherske forskellige arbejdsformer i såvel klasserummet som studierummet: fx individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, projektarbejde, eksperiment-/laboratoriearbejde, IT-baseret arbejde.
 5. Kan anvende IT i overensstemmelse med kravene i de enkelte fag samt til formidling og kommunikation.

Personlige kompetencer:

 1. Kan anvende en hensigtsmæssig studieteknik, herunder at planlægge sin forberedelse.
 2. Kan evaluere undervisningen konstruktivt.
 3. Kan reflektere over egen læring.
 4. Kan indgå i og deltage i demokratiske processer.

Efter 3.g

Almene kompetencer:

 1. Kan opstille og efterprøve hypoteser.
 2. Kan indsamle, få overblik over og tage kritisk stilling til informationer/et materiale.
 3. Har bevidsthed om genrekrav og argumentation i forbindelse med mundtlig, skriftlig og billedmæssig kommunikation.
 4. Har bevidsthed om forskellige former for tænkning: Konkret, abstrakt, logisk, kreativ, teknisk og kunstnerisk.

Personlige kompetencer:

 1. Har bevidsthed om forskellige læringsstrategier og kan anvende dybdelæring.
 2. Kan reflektere over, evaluere og korrigere egen indsats i undervisningen.
 3. Kan sætte sig mål – især i forhold til videregående uddannelse.